Statut Stowarzyszenia

                                        S T A T U T

                   STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

,,OTWARTY KRĄG ” W  KUROWIE

                                                                      R o z d z i a ł   1

                                                          Postanowienia  ogólne

§  1.

           Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,OTWARTY KRĄG„ w Kurowie jest stowarzyszeniem osób chorych na różne schorzenia i różnych wiekowo , zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów „Prawo o stowarzyszeniach” i ma z tego tytułu osobowość prawną.”                                     

                                                                              §  2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Kurów, a jego siedzibą jest miejscowość Kurów.

§  3.

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia kół zrzeszających chorych z określonymi schorzeniami.

§  4.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych , których cele i zadania są zbliżone do statutowych celów i zadań Stowarzyszenia , zachowując pełną samodzielność organizacyjną określoną w statucie.

§  5.

Stowarzyszenie jest organizacją autonomiczną , apolityczną i neutralną światopoglądowo.

§  6.

Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową , opiera się na pracy społecznej członków.

§  7 .

Stowarzyszenie ma prawo używać znaku , odznak i pieczęci według wzorów przyjętych przez jego władze.

                                                                R o z d z i a ł   2

Cele , środki i zasady działania Stowarzyszenia.

§  8.

1.         Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

      1. 1.      zrzeszenie osób chorych na różne choroby i w różnym wieku
      1. 2.      działanie na rzecz osób chorych w celu poprawy ich warunków życiowych ,zdrowotnych oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym , gospodarczym, zawodowym i kulturalnym kraju
      1. 3.      wyzwalanie inicjatyw osób chorych w kierunku leczenia i rehabilitacji rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwi
      1. 4.      likwidacja barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami
      1. 5.      reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych, samorządowych na forum międzynarodowym

§  9.

                 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)         współdziałanie z organami władzy administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi , jednostkami gospodarczymi , placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami zrzeszającymi i pracującymi na rzecz i dla dobra osób niepełnosprawnych.

 

2)         inicjowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych, badawczych dotyczących specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych w zależności od schorzenia a także sposobu ich zaspakajania.

3)         udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informacje , pomoc prawną i socjalno- bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej gospodarczej i kulturalnej.

4)         prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej, zmierzając do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw przy wykorzystaniu do tego celu środków masowego przekazu i własnych publikacji.

5)         organizowanie kongresów, konferencji , zjazdów, imprez kulturalno-oświatowych, obozów rehabilitacyjnych, wczasów.

6)         podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych.

7)         podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

8)         udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

9)         w ramach obowiązujących przepisów prawnych Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą , służącą realizacji celów statutowych zatrudniać pracowników do prowadzenia biura i wykonywania innych prac wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

                                                             R o z d z i a ł   3

                               Członkowie ich prawa i obowiązki

§  10.

Członkostwo  w Stowarzyszeniu jest: zwyczajne honorowe i wspierające.

§  11.

Członkiem zwyczajnym może być osoba chora posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , która złoży pisemną deklarację i opłaci składki członkowskie.

§  12.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

§  13.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zamieszkała w kraju lub za granicą , która zadeklaruje określone świadczenia  finansowe lub materialne na rzecz Stowarzyszenia

§  14.

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji pisemnych przyjmuje członków zwyczajnych  i wspierających , nadaje godność członka honorowego.

§  15.

Członek zwyczajny:

1)         ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2)         ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

3)         ma prawo korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia,

4)         ma obowiązek brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

5)         ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

6)         ma obowiązek płacenia składek.

§  16.

Członek honorowy:

      1. 1.      ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszena
      1. 2.      ma prawo uczestnictwa w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym

                                                   a. 3.      ma obowiązek przestrzegania Statutu

                                                                         §  17.

Członek wspierający:

      1. 1.      ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczy
      1. 2.      ma prawo korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszen
      1. 3.      ma obowiązek regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie i w miarę własnej możliwości okazywać pomoc techniczno-organizacyjną w działalności statutowej Stowarzyszena
      1. 4.      ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

§  18.

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 

1)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.

2)      skreślenie z listy członków przez zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy.

3)      wykluczenie uchwałą Zarządu za naruszenie przepisów statutowych .

4)      rozwiązanie lub likwidacja osoby prawnej.

5)      utrata praw publicznych  i obywatelskich.

6)      śmierć członka.

                                                   R o z d z i a ł   4

        Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§  19.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Władze naczelne:

a)         Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
b)         Zarząd Stowarzyszenia

c)         Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

2.         Władze stopnia podstawowego:

a)         Walne Zebranie Koła

b)         Zarząd Kola

c)         Komisja Rewizyjna Koła

§  20.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§  21.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

§  22.

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia zwoływane jest w trybie zwyczajnym uchwałą zarządu Stowarzyszenia.

§  23.

W trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie członków może być zwołane na podstawie:

1)      Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

2)      Wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych wyrażonym na piśmie w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub wpłynięcia wniosku.

§  24.

O terminie Walnego Zgromadzenia , jego miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na piśmie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą jego odbycia.

                                                                           §  25.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem decydującym, członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 26.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących. Uczestniczących nim członków jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powołani.

§ 27.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnych , oddanych w głosowaniu jawnym , chyba że Walne Zgromadzenie stanowi inaczej.

§  28.

Walne Zgromadzenie zwołane w trybie nadzwyczajnym rozpatruje tylko sprawy dla których zostało zwołane . Sposób podejmowania uchwał jest identyczny jak w punkcie 27 Statutu.

§  29.

Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane , a protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§  30.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

      1. 1.      uchwalenie wolnego programu działalności Stowarzyszena
      1. 2.      rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
      1. 3.      udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
      1. 4.      wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjej
      1. 5.      uchwalenie zmian Statu
      1. 6.      podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzen
      1. 7.      podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

Z a r z ą d

§  31.

Zarząd jest najwyższą władza Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami . Kadencja Zarządu i innych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 32 .

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-8 członków , w tym Prezesa Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§  33.

Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb , jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu

§  34 .

Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności Prezesa lub Wiceprezesa , w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§  35 .

Do zakresu działania Zarządu należy :

     1.  1.            kierowanie całokształtem pracy Stowarzyszenia
      1. 2.            reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
      1. 3.         zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
      1. 4.            uchwalanie planów działalności
      1. 5.            przyjmowanie i skreślanie członków
      1. 6.            uchwalanie regulaminów wewnętrznych
     1.    7.            ustalenie wysokości składek członkowskie
      1. 8.            zwoływanie Walnego Zgromadzenia
      1. 9.            wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
      1. 10.        powoływanie i rozwiązywanie Kół
      1. 11.        nadawanie kierunków działania zarządom Kół oraz nadzór i kontrola ich działania
      1. 12.        zawieszenie w czynnościach zarządów Kół
      1. 13.        wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnych walnych zebrań Kół
      1. 14.        rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów Kół
      1. 15.        rozpatrywanie sprawozdań z działalności Kół
      1. 16.        składanie oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia
      1. 17.        podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz

                                                                       §  36 .

Członkowie Zarządu pracują społecznie , otrzymują tylko zwrot kosztów związanych z pracą społeczną na rzecz Stowarzyszenia.

                                                                         §  37.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy 2 osób w tym Prezesa lub jego zastępcy oraz skarbnika Zarządu lub innych upoważnionych członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

  38.

Zarząd morze zatrudnić pracowników w miarę potrzeb. 

                                                   K o m i s i a   R e w i z y j n a

§  39.

Komisja Rewizyjna Jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§  40 .

Komisja Rewizyjna składa się  z trzech członków. Wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Kadencja jej trwa trzy lata.

§  41 .

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

      1. 1.      kontrola działalności statutowej i finansowej władz Stowarzyszenia
      1. 2.      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i wystąpienie z wnioskiem  o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
      1. 3.      nadzór  i kontrola działalności Komisji Rewizyjnej Koła
      1. 4.      uchwalenie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Kół
      1. 5.      zawieszenie w czynnościach Komisji  Rewizyjnej Kóła
      1. 6.      wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia a w szczególności przypadkach również nadzwyczajnych walnych zgromadzeń Kó

 §  42 .

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i zarządów Kół z głosem doradczym.

          P o d s t a w o w e   O g n i w a   S t o w a r z  y s z e n i a

§  43 .

Koło jest podstawowym ogniwem Stowarzyszenia i może powstać na terenie gminy Kurów i zrzeszać chorych  z  określonymi schorzeniami.

§  44  .

Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie działania  Koła . Może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§  45 .

Walne Zebranie członków Koła zwoływane jest w trybie zwyczajnym uchwałą Zarządu Koła w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia.

§  46 .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła może być zwołane przez Zarząd Koła z własnej inicjatywy  , na wniosek Zarządu Stowarzyszenia , Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,Komisji Rewizyjnej Koła lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Koła. Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§  47 .

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

      1. 1.            Ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia na terenie Koła.
      1. 2.            Wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej
      1. 3.            Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Kola i Komisji Rewizyjnej
      1. 4.            Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady
      1. 5.            Uchwalanie wniosków na walne zgromadzenie Stowarzyszenia.

§  48 .

W Walnym Zebraniu Kola biorą udział :

      1. 1.            Z głosem decydującym członkowie zwyczajni  Koła
      1. 2.            Z  głosem doradczym członkowie władz nadrzędnych Koła ,członkowie honorowi i wspierający z terenu działania danego Koła.

§  49 .

Zarząd Koła jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie działalności Koła w okresie między Walnymi Zebraniami Koła.

§  50 .

Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

      1. 1.            Kierowanie całokształtem pracy Koła
      1. 2.            Zarządzanie majątkiem i funduszami Koła w ramach uprawnień udzielonych przez władze nadrzędne.
      1. 3.            Badanie warunków materialnych  i społecznych członków Koła i udzielanie im pomocy
      1. 4.            Zwoływanie Walnych Zebrań Koła w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia i zastosowaniem § 24, § 26, § 27, § 28, § 29 Statutu
      1. 5.            Wykonywanie uchwal Walnego zebrania Koła.

§  51 .

Zarząd Koła składa się z 4-6 członków i wybiera ze swego grona  przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej niż 2 razy na kwartał.

§  52 .

Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontrolnym Stowarzyszenia na terenie działania Koła

§  53 .

               Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

      1. 1.            Kontrola działalności statutowi finansowej Koła oraz  przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych
      1. 2.            Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Koła
      1. 3.      Składanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej  Koła  władzom Stowarzyszenia

§  54 .

Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego i  sekretarza.

§  55 .

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

                                                               R o z d z i a ł    5

                                       M a j ą t e k   S t o w a r z y s z e n i a

§  56 .

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a)            składki członkowskie

b)            wpływy z działalności statutowej

c)            dotacje i subwencje

d)           darowizny zapisy

e)            inne dochody

§  57 .

Funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia przestrzegając zasad racjonalnego gospodarowania.

§  58 .

Dokumenty w sprawach finansowych muszą być podpisane przez 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.

§  59 .

Zarządy Kół mogą dysponować majątkiem w granicach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

                                                                R o z d z i a ł   6

                                                            §  60.

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większości 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych.

§  61.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określi przeznaczenie jego majątku i powoła Komisję Likwidacyjną oraz zadecyduje na jaki cel społeczny i dla jakich organizacji zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia.