O nas

Stowarzyszenie  zrzesza osoby  niepełnosprawne z różnymi schorzeniami i w różnym  wieku zamieszkujące  na terenie Gminy Kurów.

Podstawowe  cele :

-Działanie na rzecz osób chorych w celu poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwaw życiu społecznym i zawodowym.

 - Wyzwalanie inicjatyw osób chorych w kierunku leczenia i rehabilitacji.

- Likwidacja barier psychologiczno-społecznych.

 - Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych.

 Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:

 - Informację o przysługujących świadczeniach przekazywane na spotkaniach z udziałem zaproszonych gości-pracowników instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.

 - Udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową i interwencję w indywidualnych sprawach.

 - Organizację comiesięcznych spotkań i imprez kulturalno-oświatowych oraz spotkań integracyjnych połączonych a wymianą doświadczeń z grupami osób niepełnosprawnych z innych miejscowości.

 - Ścisłą współpracę z władzami oświatowymi na terenie gminy w zakresie podejmowania tematyki osób niepełnosprawnych w programach wychowawczych szkół a także współpracę z księżmi miejscowej parafii w dotyczącej pomocy duchowej osobom samotnym,chorym,niepełnosprawnym i ich rodzinom.

 - Współdziałanie z organami władzy administracji państwowej samorządowej, służbą zdrowia,organizacjami społecznymi i innymi działającymi na rzecz i dla dobra osób niepełnosprawnych.

 - Prowadzenie  akcji informacyjno-uświadamiających zmierzających do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.